Statutul Societatii Romane de Pneumologie

best website builder app
1. DENUMIRE ŞI FORMĂ DE ORGANIZARE
Societatea Română de Pneumologie (SRP) este o asociaţie profesională şi ştiinţifică, independentă, apolitică, neguvernamentală, nonprofit, cu personalitate juridică, constituită în baza legii.
2. SCOP ŞI OBIECTIVE
SRP este formată cu scopul promovării asistenţei medicale, educaţiei şi cercetării ştiinţifice în domeniul bolilor respiratorii.
SRP este continuatoarea organizaţiilor neguvernamentale din România cu acelaşi scop: „Societatea pentru profilaxia tuberculozei” (1901), „Societatea pentru studiul tuberculozei” (1929), „Liga contra tuberculozei”(1946), „Societatea de Ftiziologie” (1963) şi „Societatea de Pneumoftiziologie” (1991).
SRP îşi propune următoarele obiective:
a) Dezvoltarea asistenţei medicale în bolile respiratorii din punct de vedere deontologic şi profesional.
b) Dezvoltarea şi aplicarea programelor şi acţiunilor menite pentru prevenirea şi combaterea bolilor respiratorii.
c) Contributia la dezvoltarea învăţământului universitar de pneumologie, la pregătirea postuniversitara de pneumologie, la formarea şi dezvoltarea profesională continuă a medicilor şi asistentelor medicale în domeniul pneumologiei.
d) Educaţia publicului larg cu privire la importanţa şi prevenţia bolilor respiratorii.
e) Dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul bolilor respiratorii şi promovarea rezultatelor acesteia, în dimensiunile epidemiologică, fundamentală, clinică şi operaţională.
f) Promovarea intereselor medicilor pneumologi şi ale altor profesionişti implicaţi în domeniul bolilor respiratorii.
În vederea realizării acestor obiective, SRP foloseşte mai multe mijloace:
a) Editează şi publică revista „Pneumologia” (revista oficială a SRP), website-ul www.srp.ro precum şi alte publicaţii considerate necesare.
b) Organizează Congresul Naţional de Pneumologie şi alte manifestări ştiinţifice şi educaţionale.
c) Realizează colaborări şi parteneriate cu instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale (asociaţii profesionale, fundaţii, societăţi medicale şi ştiinţifice, asociaţii ale pacienţilor) din ţară şi din străinătate.
d) Realizează activităţi bazate pe principiul autofinanţării.
e) Realizează orice alte activităţi necesare pentru îndeplinirea obiectivelor sale, în limitele legii.
3. MEMBRII SRP
SRP este o asociaţie deschisă tuturor celor care acceptă Statutul Societăţii.
3.1. Societatea are membri titulari, membri asociaţi şi membri de onoare.
3.1.a. Membri titulari pot fi medici, biologi, farmacişti, chimişti, fizicieni şi persoane cu alte profesii înrudite care activează în domeniul bolilor respiratorii (asistenţă medicală, cercetare, învăţământ).
3.1.b. Membri asociaţi pot fi asistenţi medicali, kinetoterapeuţi, tehnicieni care activează în domeniul bolilor respiratorii (cercetare, învăţământ, îngrijirea pacienţilor).
3.1.c. Pentru a deveni membru titular sau membru asociat al SRP, solicitantul trebuie să completeze un formular de înscriere (care implică acordul cu Statutul şi cu obiectivele SRP) şi să achite cotizaţia de membru.
3.1.d. Titlul de membru de onoare se poate conferi unor personalităţi din ţară sau străinatate, cu merite deosebite în sfera de activitate a SRP. Titlul de preşedinte de onoare se poate conferi unor foşti preşedinţi ai SRP pentru merite deosebite în conducerea Societăţii. Titlurile de membru de onoare şi de preşedinte de onoare se acordă de către Consiliul SRP, prin vot. Ambele titluri se acordă pe viaţă.
3.2. Cuantumul cotizaţiei este stabilit anual prin hotărârea Consiliului SRP. Membrii titulari pensionari, medicii rezidenţi, cercetătorii-asistenţi şi alte categorii în curs de formare profesională vor plăti 50% din cuantumul cotizaţiei, iar membrii asociaţi vor plăti 20% din cuantumul cotizaţiei. In cazul în care într-o familie ambii soţi sunt membri ai SRP, unul dintre ei va plăti cotizaţia întreagă, iar celalalt doar 25%. Membrii de onoare şi preşedinţii de onoare sunt scutiţi de plata cotizaţiei.
3.3. Drepturile membrilor SRP Membrii SRP au dreptul:
a) Să contribuie la rezolvarea problemelor profesionale şi organizatorice ale SRP prin exprimarea opiniilor, propuneri şi vot.
b) Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale societăţii.
c) Să participe la manifestările ştiinţifice ale SRP, să prezinte lucrări la aceste manifestări şi să propună lucrări spre publicare în publicaţiile societăţii.
d) Să facă parte din comisii de experţi organizate de SRP sau solicitate de alte foruri din ţară sau străinătate.
e) Să fie aleşi ca delegaţi care să reprezinte societatea la manifestări ştiinţifice şi reuniuni organizatorice în ţară sau străinătate.
f) Să beneficieze de premii şi distincţii acordate de societate pentru lucrări ştiinţifice valoroase sau merite organizatorice deosebite.
g) Să beneficieze de sprijinul SRP în relaţiile profesional-ştiinţifice internaţionale (burse, stagii, cursuri, schimburi de experienţă, congrese etc.).
h) Să se retragă din SRP la cerere.
3.4. Obligaţiile membrilor SRP Membrii SRP au obligaţia:
a) Să respecte prevederile Statutului SRP.
b) Să achite cotizaţia anuală (cu excepţia membrilor de onoare şi a preşedinţilor de onoare).
c) Să participe la viaţa societăţii, contribuind la realizarea obiectivelor statutare.
d) Să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul societăţii.
e) Să nu desfăşoare activităţi care ar prejudicia SRP.
3.5. Pierderea şi redobândirea calităţii de membru
3.5.a. Calitatea de membru al SRP se pierde în mod automat prin neachitarea cotizaţiei. Redobândirea calităţii de membru în cazul pierderii acesteia datorită neachitării cotizaţiei se obţine în momentul achitării cotizaţiei şi reînscrierii în SRP. Revista sau alte drepturi decurgând din statutul de membru vor fi disponibile doar după achitarea cotizaţiei.
3.5.b. Calitatea de membru al SRP se poate retrage prin hotărârea Consiliului SRP, pentru abateri grave de la deontologia medicală, sancţionate ca atare de Colegiul Medicilor, fapte penale sau nerespectarea obligaţiilor membrilor prevăzute în statutul SRP. Redobândirea calităţii de membru în urma pierderii acesteia prin hotărârea Consiliului SRP se poate obţine după minim doi ani de la data excluderii. Aprobarea de redobândire a calităţii de membru se acordă de către Consiliul SRP.
4. ORGANIZAREA SRP
SRP este organizată după normele generale de organizare ale unei societăţi nonprofit cu statut de persoană juridică.
4.1. SRP are sediul în Bucureşti, la Institutul de Pneumologie "Marius Nasta", Şoseaua Viilor, nr. 90, sector 5.
4.2. Organele de conducere ale SRP sunt:
4.2.1. Adunarea Generală – formată din totalitatea membrilor titulari. Se întruneşte în întruniri ordinare cu ocazia congreselor naţionale şi întruniri extraordinare convocate de Consiliul SRP. Adunarea Generală îşi poate manifesta atribuţiile în plen sau electronic, pe site-ul SRP.
4.2.2. Consiliul SRP (17-19 membri) – conduce SRP în perioada dintre întrunirile Adunării Generale. El este format din:
a) Preşedintele în exerciţiu al SRP (care este şi preşedintele Consiliului SRP);
b) Preşedintele viitor;
c) Fostul preşedinte;
d) Vicepreşedintele;
e) Secretarul General (care este şi secretarul Consiliului SRP);
f) Trezorierul;
g) Directorul Şcolii SRP (departament de formare profesională continuă);
h) Preşedintele Comitetului Stiinţific al SRP (care este şi Preşedintele Comitetului Stiinţific al Congresului SRP);
i) Purtătorul de cuvânt al SRP (imagine şi lobby);
j) Presedinţii secţiunilor SRP şi coordonatorii grupurilor de lucru;
k) Redactorul Şef al revistei Pneumologia;
l) Editorul publicaţiilor electronice (website, newsletter);
m) Preşedintele departamentului membrilor afiliaţi;
n) Alţi membri (3 sau 4, astfel încât numărul total de membri să fie impar).
Un membru SRP nu poate deţine concomitent două funcţii în Consiliul SRP.
Presedinţii secţiunilor SRP şi coordonatorii grupurilor de lucru pot fi aleși pe un post în consiliu, urmând ca pe perioada mandatului să își continue interimatul la conducerea secţiunilor / grupurilor de lucru.
Un membru SRP nu poate deţine concomitent două funcţii în Consiliul SRP.
4.2.3. Comitetul Director format din Preşedintele în exerciţiu, Preşedintele viitor, fostul Preşedinte, Secretarul General, Trezorier, Preşedintele Comitetului Ştiinţific şi Purtătorul de cuvânt al SRP (7 membri) asigură conducerea operativă a SRP între întrunirile Consiliului SRP.
4.3. Organizarea alegerilor
4.3.1. Alegerea structurilor de conducere ale SRP are loc prin vot electronic pe site-ul web al SRP.
Alegerile sunt pregătite şi anunţate de către Consiliul SRP. Alegerile vor fi supervizate de un comitet format din Preşedintele în exerciţiu, Preşedintele viitor, fostul Preşedinte, Secretarul General şi Preşedintele Comitetului Ştiinţific, asistaţi tehnic de Editorul web. Perioada de votare on-line va fi de minim 30 de zile, după închiderea depunerii pe site a candidaturilor, care se face cu cel puţin zece zile înainte de începerea alegerilor.
4.3.2. Prin votul Adunării Generale a membrilor titulari sunt aleşi uninomial:
o Preşedintele în exerciţiu – mandat de doi ani, apoi devine automat fostul Preşedinte pentru următorii doi ani. În cazul absenţei altor candidaturi Preşedintele în exerciţiu al SRP îşi continuă mandatul până la organizarea Alegerilor următoare ale structurilor de Conducere ale SRP care vor fi anunţate cu cel puţin 3 luni înainte de Congres, astfel încât la Congres să poată fi anunţate rezultatele. Un președinte în funcție are dreptul de a candida la un al doilea mandat.
o Preşedintele viitor – mandat de doi ani, devine apoi automat Preşedinte în exerciţiu pentru doi ani şi fost Preşedinte pentru încă doi ani (în total 6 ani in Consiliul SRP); mandatul nu se poate reînnoi.
o Vicepreşedintele – va înlocui Preşedintele în exerciţiu dacă din motive obiective acesta nu poate fi prezent;
o Secretarul General – mandat de doi ani, cu posibilitatea unei singure reînnoiri.
o Trezorierul – mandat de patru ani, fără posibilitatea reînnoirii; necesită validarea de către Consiliul SRP după primii doi ani.
o Directorul Şcolii SRP – mandat de patru ani, fără posibilitatea reînnoirii; necesită validarea de către Consiliul SRP după primii doi ani.
o Preşedintele Comitetului Stiinţific – mandat de patru ani, fără posibilitatea reînnoirii; necesită validarea de către Consiliul SRP după primii doi ani.
o Purtătorul de cuvânt al SRP – mandat de doi ani, cu posibilitatea unei singure reînnoiri.
o 3-4 membri – mandat de doi ani care nu se poate reînnoi. Numărul de membri va fi stabilit de către Consiliul SRP în funcţie de numărul de preşedinţi de secţiuni şi coordonatori ai grupurilor de lucru şi va fi anunţat pe site înainte de perioada de depunere a candidaturilor.
Alegerile pentru aceste posturi au loc înainte de fiecare Congres, fiind anunţate cu cel putin 3 luni înainte de Congres, astfel încât la Congres să poată fi anunţate rezultatele.
4.3.3. Preşedinţii secţiunilor SRP sunt aleşi prin votul on-line al membrilor secţiunii respective. Mandatul este de doi ani, cu posibilitatea unei singure reînnoiri prin alte alegeri.
Mandatul începe din momentul anunţării rezultatelor alegerilor.
4.3.4. Preşedintele Departamentului Membrilor Afiliaţi este ales prin votul membrilor afiliaţi.
Alegerile sunt organizate concomitent cu cele pentru posturile de conducere de la punctul 4.3.2.
Mandatul este de doi ani, cu posibilitatea unei singure reînnoiri prin alte alegeri.
4.3.5. Redactorul Şef al revistei şi Editorul web-site-ului sunt aleşi dintre membrii SRP, de către Consiliul SRP, la prima sa întrunire după Congresul Naţional. În cazul în care cei desemnaţi sunt deja membri ai Consiliului, postul lor din Consiliu rămâne vacant odată cu acceptarea propunerii pentru noul post. Mandatul este de patru ani, cu maxim o reînnoire (prin decizia Consiliului SRP).
4.3.6. Metodologia alegerilor este detaliată în Regulamentul de funcţionare a SRP.
În cazul în care unul dintre posturile de mai sus devine vacant, Consiliul SRP organizează alegeri în termen de maxim 3 luni.
Cei care nu mai au voie să candideze pentru posturile pe care le-au ocupat pe perioada maximă admisă de Statut, pot candida pentru alte funcţii.
4.4. Atribuţiile organelor de conducere:
a) Adunarea Generală este informată asupra activităţii SRP şi ei îi sunt supuse pentru discuţii rapoartele de activitate prezentate de Consiliul SRP, de Colegiul de redacţie al revistei, de Trezorier şi de preşedinţii altor structuri ale SRP, precum şi propunerile de modificare a
Statutului înaintate de Consiliul SRP. Informarea şi consultările pot avea loc în plen, cu ocazia congreselor naţionale, sau electronic, pe site-ul SRP.
Adunarea Generală îşi manifestă atribuţia de decizie prin vot direct, în plen, sau electronic, pe site-ul SRP. Pregătirea votului pentru alegeri sau pentru activităţi ale SRP care necesită decizia Adunării Generale este asigurată de Consiliul SRP, conform Regulamentului. Dacă în momentul numărării voturilor nu se întruneşte cvorumul necesar deciziilor Adunării Generale (două treimi dintre membrii titulari ai SRP înregistrati în momentul respectiv), Consiliul SRP pregateşte a doua rundă de votare. Deciziile se adoptă dacă au primit votul favorabil al majorităţii simple a membrilor titulari votanţi (jumătate plus unu), după prima rundă, dacă este întrunit cvorumul, sau după a doua rundă, indiferent de numărul membrilor titulari votanţi.
b) Consiliul SRP asigură, pe durata mandatului său, realizarea obiectivelor SRP. Consiliul se întruneşte trimestrial sau în întruniri extraordinare convocate de Comitetul Director, pentru a dezbate şi a decide asupra acţiunilor întreprinse sau propuse de Comitetul Director şi de celelalte structuri SRP.
Consiliul SRP convoacă Adunările Generale ordinare şi Adunările Generale extraordinare, dacă asemenea adunări se impun şi pregateste rapoartele de prezentat Adunării Generale, asigură comunicarea şi consultarea cu membrii SRP (în plen sau electronic) şi organizează alegerile pentru organele de conducere ale SRP (conform Regulamentului). Consiliul solicită Adunării
Generale să aprobe deciziile necesare prin vot în plen sau electronic.
Consiliul SRP decide asupra activităţilor care implică numele şi sigla SRP: organizarea de activităţi ştiintifice şi profesionale, afilieri sau asocieri cu alte organizaţii, implicări ale SRP în protocoale de cercetare, ca şi asupra înfiinţării de organisme partenere SRP (fundaţii etc).
Consiliul SRP analizează activitatea membrilor SRP pentru a decide asupra calităţii de membru şi poate contribui la arbitrarea relaţiilor profesionale şi deontologice dintre membri, dacă apar astfel de situaţii.
Deciziile în cadrul Consiliului SRP se iau prin vot direct. În cazul în care votul se referă la persoane acesta va fi secret. Deciziile se adoptă dacă au primit votul favorabil al majorităţii simple a celor prezenţi (jumătate plus unu). Şedinţele trimestriale ordinare convocate de
Consiliul SRP se amână dacă nu se întruneşte cvorumul (două treimi dintre membrii Consiliului) şi se stabileşte o altă dată în următorul interval de o lună. În această şedinţă deciziile Consiliului se iau prin vot, indiferent dacă se întruneşte cvorumul sau nu.
Şedinţele ordinare sau extraordinare ale Consiliului SRP vor fi postate pe siteul SRP în format video sau audio.
c) Procesele Verbale ale şedinţelor ordinare sau extraordinare ale Adunării Generale şi ale
Consiliului SRP vor fi validate prin semnăturile majorităţii simple a membrilor Consiliului SRP care au participat la aceste şedinţe.
d) Comitetul Director coordonează activitatea Societăţii în intervalul dintre şedinţele
Consiliului şi ia decizii în conformitate cu hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului SRP.
Se întruneşte la iniţiativa Preşedintelui în exerciţiu, ori de câte ori este nevoie, între şedinţele ordinare sau extraordinare ale Consiliului SRP. Consiliul reprezintă SRP în relaţiile curente cu instituţiile şi organizaţiile din ţară şi din străinătate. Comitetul supune spre dezbatere şi aprobare
Consiliului SRP rapoarte şi planuri de activitate trimestriale, precum şi materialele ce urmează a fi supuse Adunării Generale în timpul sau la încheierea mandatului.
Comitetul Director decide, în situaţiile care cer o analiză rapidă, asupra acţiunilor care implică SRP. Decizia va fi prezentată pentru validare la următoarea întrunire a Consiliului SRP.
e) Preşedintele în exerciţiu reprezintă SRP în perioada dintre întrunirile Comitetului Director sau delegă o persoană din Comitet pentru reprezentare.
f) Sarcinile specifice ale membrilor Consiliului SRP şi ale membrilor Comitetului Director sunt prevăzute în Regulamentul de funcţionare a SRP.
La nivelul judeţelor şi al Municipiului Bucureşti se pot constitui filiale ale SRP, la iniţiativa membrilor SRP din judeţul respectiv. Judeţele cu un număr mic de membri pot fuziona cu alte judeţe vecine pentru a forma o filială teritorială (mai multe judeţe). Filialele îşi aleg o dată la doi ani Comitete de Conducere formate din preşedinte şi secretar. Mandatele se pot reînnoi prin alte alegeri.
Atribuţiile filialelor, asigurate de către organele de conducere, sunt:
a) Să organizeze la nivel local activităţile ştiinţifice ale filialei.
b) Să iniţieze şi să stimuleze acţiuni vizând realizarea obiectivelor SRP şi a hotărârilor Adunării Generale, inclusiv pentru creşterea numărului de membri şi a resurselor financiare ale Societăţii.
c) Să susţină prestigiul şi interesele Societăţii în faţa autorităţilor şi instituţiilor locale.
d) Să informeze anual sau la cerere Consiliul SRP asupra activitaţii desfăşurate.
4.6. Secţiunile şi Grupurile de Lucru din cadrul SRP
Secţiunile şi Grupurile de Lucru ale SRP constituie nucleul de bază al activităţii ştiinţifice şi metodologice a SRP. Acestea au drept obiective:
a) Elaborarea de recomandări sau ghiduri cu caracter profesional care sunt însuşite de SRP şi reprezintă poziţia SRP în domeniul respectiv.
b) Organizarea de studii şi cercetări în domeniul de activitate al secţiunii/Grupului de Lucru, organizarea de conferinţe, simpozioane, programe de instruire.
Secţiunile şi Grupurile de Lucru pot avea relaţii cu Secţiuni sau cu Grupuri de Lucru similare ale societăţilor profesionale din ţară sau din străinătate, cu avizul Consiliului SRP.
4.6.1. Secţiunile şi Grupurile de Lucru se alcătuiesc la propunerea unui grup de iniţiativă, înaintată spre aprobare Consiliului SRP.
4.6.2. În momentul completării formularului de înscriere ca membru SRP, fiecare membru titular al SRP poate opta să facă parte (fără taxă suplimentară) şi din cel mult trei secţiuni sau Grupuri de Lucru, dintre care pentru cel mult două secţiuni optează să aibă şi drept de vot pentru alegerea conducerii secţiunilor respective.
4.6.3. O Secţiune a SRP poate fi alcătuită şi menţinută prin adeziunea a cel puţin 100 de membri votanţi. Pentru a constitui şi menţine un Grup de Lucru în cadrul SRP este nevoie de adeziunea a cel puţin 15 membri titulari.
4.6.4. Fiecare Secţiune va fi coordonată de un comitet format din preşedinte şi doi membri aleşi prin vot secret, on-line, după anunţarea candidaturilor, de către membrii secţiunii respective, conform Regulamentului. Grupurile de Lucru sunt conduse de un coordonator, ales prin vot direct dintre membrii grupului de lucru, conform Regulamentului.
4.6.5. Secţiunile organizează Conferinţe Naţionale o dată la doi ani. Înaintea conferinţelor Consiliul SRP organizează alegerile on-line pentru comitetul fiecărei secţiuni, conform Regulamentului.
Grupurile de Lucru organizează întâlniri periodice. Alegerea coordonatorului se face prin vot direct al membrilor Grupului de Lucru, o dată la patru ani.
Secţiunile şi Grupurile de Lucru stabilesc scurte întâlniri ale membrilor lor în cadrul congreselor naţionale ale SRP, pentru informare şi coordonarea activităţii.
4.7. Departamentul Membrilor Asociaţi (sau al Asistenţilor Medicali) din cadrul SRP Membrii asociaţi se organizează ca un departament distinct în cadrul SRP. Scopul şi obiectivele Departamentului derivă din cele ale SRP, cu aplicare în activitatea asistenţilor medicali.
4.7.1. Departamentul Membrilor Asociaţi este condus de un comitet format din preşedinte, secretar şi 3 membri. Preşedintele Departamentului este ales conform punctului 4.3.4. din acest Statut şi face parte din Consiliul SRP. Secretarul şi membri comitetului sunt aleşi prin vot direct de către membrii asociaţi ai SRP, pentru un mandat de doi ani, cu posibilitate de reînnoire prin noi alegeri, conform Regulamentului de funcţionare a SRP.
4.7.2. Departamentul Membrilor Asociaţi poate avea relaţii cu departamente similare ale societăţilor din alte ţări, cu avizul Consiliului SRP.
5. PUBLICAŢIILE SRP
5.1. Societatea editează revista "Pneumologia" (cu web-site-ul său: www.pneumologia.eu ) şi website-ul Societăţii: www.srp.ro.
Alegerea Redactorului Şef al revistei şi a Editorului website-ului SRP se vor face conform articolului 4.3.5. din acest Statut.
Redactorul Şef al revistei şi Editorul website-ului SRP sunt membri ai Consiliului SRP. Ei prezintă rapoarte de activitate cu ocazia Congreselor Naţionale, în faţa Adunării Generale, sau la cererea Consiliului SRP.
5.2. Colegiul de redacţie al revistei este condus de Directorul de revistă, numit de Consiliul SRP prin vot în cadrul sedintei consiliului. Acesta propune, împreună cu Redactorul Șef, Consiliului SRP spre aprobare Biroul de redacţie (compus din Redactorul Șef, Secretarul General de Redacţie şi 4 membri) şi Consiliul Editorial, format din personalităţi medicale din România sau internaţionale. Directorul de revistă nu face parte din Consiliul SRP. Sediul redacţiei revistei este la sediul SRP. Costul abonamentului pentru revistă se percepe anticipat şi este inclus în cotizaţia de membru SRP.
5.3. Colegiul de redacţie al website-ului SRP www.srp.ro este condus de Editorul acestuia, care propune Consiliului SRP spre aprobare Biroul de redacţie compus din 4 redactori.
Colegiul de redacţie al website-ului SRP întocmeşte newsletter-ul electronic cu apariţii periodice sau ori de câte este necesară o comunicare urgentă.
5.4. Societatea poate edita şi publica sub egida SRP şi alte publicaţii considerate necesare, cu aprobarea Consiliului SRP.
6. GESTIUNEA FINANCIARĂ A SRP
Gestiunea financiară a Societăţii va fi verificată anual de către un auditor extern, care va informa în scris Consiliul SRP asupra rezultatelor verificărilor efectuate. Trezorierul va prezenta un raport financiar cu ocazia Congreselor Nationale, în faţa Adunării Generale, sau la cererea Consiliului SRP.
Toate contractele SRP vor fi discutate de Consiliul SRP, înainte de a fi semnate. Cheltuielile curente se vor face fără aprobarea Consiliului SRP. Orice cheltuială în afara celor curente se va face doar după aprobarea Consiliului SRP. Cheltuielile neprevăzute care necesită decizii rapide vor fi făcute cu decizia Comitetului Director, care va informa Consiliul SRP în următoarea sa şedinţă despre aceste cheltuieli.
Orice manifestări sau publicaţii aflate sub egida SRP, cu sigla SRP, care au şi implicare financiară, vor fi organizate de către un comitet aprobat de Consiliul SRP. Preşedintele comitetului de organizare/editare, desemnat prin decizie scrisă a Consiliului, va propune spre aprobare Consiliului un plan de buget al manifestării/editării. Preşedintele desemnat al comitetului de organizare/editare va semna contractele care implică SRP la nivel local şi va răspunde de derularea contractelor şi de gestiunea financiară a manifestării/editării respective.
Toate contractele vor fi centralizate la sediul SRP, iar toate încasările/plăţile se vor derula prin conturile SRP.
7. DISPOZITII FINALE
7.1. În funcţie de necesităţi, Comitetul Director va elabora regulamente privind detaliile aplicării prevederilor prezentului Statut, regulamente ce vor fi supuse aprobării Consiliului SRP, daca au primit votul favorabil al majorităţii simple a celor prezenţi (jumătate plus unu - vezi 4.4. b)
7.2. Dacă în intervalul dintre două Adunări Generale apar necesare completări sau modificări ale Statutului, acestea vor fi propuse de către Comitetul Director. După aprobarea de către Consiliul SRP, completările sau modificările Statutului vor fi supuse votului on-line al Adunării Generale.
Adresa

Sos. Viilor nr 90                  
Bucuresti, Romania

Contact

Email: office@srp.ro 
Phone: +4021 337 4460
Fax: +4021 337 4460